Co warto wiedzieć o CAO? – cz. 1

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że każda osoba zatrudniona w Holandii, w tym w sektorze pracy tymczasowej, prędzej czy później usłyszy o CAO. Warto więc rozwinąć ten skrót i wyjaśnić, co się za nim kryje. 

CAO to nic innego jak zbiorowy układ pracy (niderl. collectieve arbeidsovereenkomst, ang. collective labour agreement), czyli porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą lub organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi. Dotyczy ono kwestii m.in. wynagrodzenia, godzin pracy, urlopów, okresów wypowiedzenia czy rodzajów i wysokości świadczeń socjalnych. W CAO uczestniczy większość holenderskich firm i organizacji.

Wyróżnić można dwa typy zbiorowych porozumień:
branżowe – zawierane w obrębie danego sektora gospodarki (w przypadku Jobxion jest to CAO Bouw en Infra oraz CAO Metaal en Techniek),
firmowe – obowiązuje w konkretnym przedsiębiorstwie.
Zbiorowy układ pracy zawierany jest dla wszystkich pracowników firmy lub branży, a umowa o pracę dla każdego pracownika osobno.
Każdy pracodawca w indywidualnej umowie o pracę tymczasową musi podać informację, czy i jakie zbiorowe porozumienie w danym przypadku ma zastosowanie.
CAO często zawiera ustalenia korzystniejsze niż prawo pracy, które gwarantuje tylko minimalną ochronę. Nie może jednak pozostawać z nim w sprzeczności. Warto pamiętać, że regulacje zawarte w CAO są ważniejsze niż zapisy pojedynczej umowy o pracę tymczasową.
CAO zazwyczaj jest zawierane między pracodawcą (pracodawcami) a pracownikami reprezentowanymi przez organizację związkową na rok lub kilka lat, ale nie na dłużej niż pięć. Jeśli dotychczas obowiązujące CAO wygasło i nie podpisano nowego, wówczas moc wiążącą mają postanowienia starego porozumienia.
Jeśli pracownik zauważy, że w jego miejscu pracy nie jest przestrzegane CAO powinien zgłosić to swojemu pracodawcy, najlepiej w porozumieniu z radą zakładową lub/i związkiem zawodowym, o ile oczywiście takie organy w danej firmie funkcjonują. Może również od razu skontaktować się z holenderską inspekcją pracy Nederlandse Arbeidsinspectie (Netherlands Labour Authority) i tam uzyskać niezbędną pomoc. Natomiast pracownik tymczasowy o wszelkich uchybieniach pracodawcy w pierwszej kolejności powinien poinformować swojego koordynatora z agencji zatrudnienia, który przeanalizuje konkretny przypadek i podejmie decyzję o dalszych działaniach.

Scroll to Top