Polityka prywatności & plików cookie

Jobxion Vakmensen B.V, dalej na tej stronie określana jako Jobxion, przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z wrażliwymi na prywatność informacjami osób odwiedzających jej stronę internetową, kandydatów, pracowników i osób samozatrudnionych. W związku z tym Jobxion przygotował niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Jobxion traktuje i zabezpiecza powierzone jej dane osobowe z najwyższą starannością. Dzięki niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności Jobxion zapewnia wgląd w to, w jaki sposób Jobxion postępuje z Twoimi danymi osobowymi w określonych sytuacjach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

1. Kim jesteśmy?

Jobxion mieści się na ul. Słowackiego 100, 26-604 Radom Jobxion jest administratorem danych w rozumieniu RODO i w związku z tym sprawuje kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz określa cele i sposoby ich przetwarzania.

Jobxion czasami angażuje inne firmy do świadczenia na jej rzecz usług. Jobxion pozostaje odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w takich sytuacjach. Jobxion zawiera umowy z tymi firmami dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników, aby zagwarantować ich prywatność.

2. Informacje techniczne

Gdy odwiedzasz naszą witrynę, automatycznie gromadzą się informacje o urządzeniach odwiedzających. Obejmuje to takie informacje, jak urządzenie używane do odwiedzenia strony internetowej, jego oraz nadawcy adresy IP, adres IP dostawcy usług internetowych, używany system operacyjny, data i godzina wizyty, adres internetowy strony internetowej, z której nastąpiło bezpośrednie połączenie, odwiedzane strony i informacje przeglądane na stronie internetowej, lokalizacja geograficzna, w której znajduje się użytkownik, oraz materiały wysyłane i pobierane ze strony internetowej. Używamy tych technicznych informacji do administrowania stroną internetową oraz do poprawy jakości i skuteczności naszej strony internetowej.

3. Ciasteczka

Używamy trzech typów ciasteczek na naszej stronie internetowej :

Functional cookies
.
These are cookies required for the website to function properly. Bez tych funkcjonalnych plików cookie strona Jobxion nie działa prawidłowo. Nie wymagamy zgody na korzystanie z tych plików cookie.

Analityczne pliki cookie
Za pomocą analitycznych plików cookie gromadzimy dane na temat korzystania z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy ją ulepszać. Dane gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe. Nie udostępniamy również tych danych stronom trzecim, takim jak Google. Nie wymagamy zgody na korzystanie z tych plików cookie.

Marketing cookie
Te pliki cookie są wykorzystywane do optymalizacji działań marketingowych, takich jak dostarczanie spersonalizowanych treści, często w formie reklam. Na przykład te pliki cookie śledzą, które strony zostały odwiedzone. Na naszej stronie internetowej znajduje się kilka marketingowych plików cookie:

 • Google Ads (Google ads)
 • Sharpspring pixel (system automatyzacji marketingu)
 • Facebook pixel (Facebook ads)

W przypadku marketingowych plików cookie wymagana jest zgoda.

4. Kiedy gromadzimy dane osobowe użytkowników?

Możemy przechowywać i przetwarzać dane użytkownika w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik udzielił Jobxion zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Jobxion;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów użytkownika lub innej osoby;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Jobxion;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Jobxion lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Twoich danych osobowych przeważają nad tymi interesami.

5. Dlaczego gromadzimy dane osobowe użytkowników ?

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia oferowanych usług, w tym usług kadrowych, pośrednictwa, listy płac, zarządzania personelem, rozwoju osobistego i możliwości zatrudnienia oraz rekrutacji i selekcji. Jobxion wykorzystuje dane użytkownika do następujących celów:

 • Dopasowanie podaży i popytu na rynku pracy.
 • Powiadamianie użytkownika o interesujących ofertach produktów i usług Jobxion i stron trzecich.
 • Rejestrowanie przepracowanych godzin i przetwarzanie ich w naszym systemie płacowym.
 • Aby móc ocenić przydatność i dyspozycyjność użytkownika w związku ze skierowaniem go do pracy stałej lub tymczasowej lub do wykonania zadania, co może obejmować wykorzystanie wyników testów.
 • W celu skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie ofert, biuletynów i kampanii promocyjnych, które mogą być dla niego interesujące, wyłącznie jeśli użytkownik wyraził na nie zgodę.
 • Nawiązanie i utrzymywanie relacji pracowniczych lub personalnych/agencyjnych z użytkownikiem oraz wykonywanie odpowiednich czynności administracyjnych w tym celu.
 • Zgodność z naszymi zobowiązaniami w zakresie reintegracji i osiągnięcie (narzuconego przez rząd) celu, jakim jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z problemem na rynku pracy.
 • Umiejętność zapisania zlecenia w umowie z klientami oraz utrzymania i wypełnienia umowy z nimi.
 • Przetwarzanie danych w imieniu naszych klientów w ramach kontroli przed zatrudnieniem.
 • Promowanie rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie, w tym szkoleń, edukacji i testów.
 • Do celów zarządzania, w tym informacji zarządczych, zapewniania kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa korporacyjnego oraz przeprowadzania audytów i kontroli.
 • Cele jakościowe, takie jak certyfikacja.
 • Ubieganie się o dotacje, zniżki na składki itp.
 • Jeśli nawiązaliśmy z użytkownikiem relację pracowniczą lub pośrednictwa, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami, w tym m.in. w zakresie identyfikacji, prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, zwalczania oszustw oraz krajowymi i międzynarodowymi

6. Jakie dane osobowe zbieramy od użytkowników?

Jobxion może przetwarzać poniższe dane osobowe, jeśli jesteś osobą poszukującą pracy, kandydatem, pracownikiem oddelegowanym, pracownikiem (tymczasowym), osobą samozatrudnioną i/lub osobą powiązaną biznesowo z Jobxion. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że podane przez niego dane osobowe są dokładne i aktualne.

Osoba poszukująca pracy lub kandydat

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe
 • Data urodzenia do celów ukierunkowanych kampanii marketingowych
 • Życiorys (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
 • Szczegóły dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, w których uczestniczyłeś(-aś) lub które sam(-a) odbyłeś(-aś)
 • Inne dane, które są lub mogą być ważne w kontekście oceny przydatności kandydata, np. referencje i certyfikaty oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego.
 • Na zasadzie dobrowolności, inne treści, za pomocą których się przedstawiasz (wideo, zdjęcie)
 • Ewentualny kod promocyjny (nieobowiązkowy) w celu zakwalifikowania się do konkursu, jeśli dotyczy
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane zgodnie z prawem lub niezbędne do jego celów

Oddelegowany, pracownik (tymczasowy) i osoba samozatrudniona
Jeśli możesz rozpocząć pracę/pracować/pracowałeś dla Jobxion lub jego klientów, Jobxion może przetwarzać poniższe dane:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (i numer ICE), numer konta bankowego i/lub czekowego (ewentualnie od strony trzeciej, jeśli został podany) oraz inne informacje kontaktowe.
 • Dane urodzenia, wiek, płeć
 • Życiorys (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym
 • Dane dotyczące szkoleń i kursów (bezpieczeństwa) i/lub testów, w których użytkownik uczestniczył lub które przeprowadził samodzielnie lub za naszym pośrednictwem
 • Dane dotyczące dostępności i urlopów
 • Obywatelstwo, numer BSN i dowód tożsamości (kopia dowodu tożsamości), wszelkie pozwolenia na pracę
 • Kopia prawa jazdy, jeśli Jobxion zapewnia pracownikowi samochód
 • Kopia karty ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli pracownik jest obcokrajowcem
 • Inne dane, które są lub mogą być ważne w kontekście oceny przydatności kandydata, np. referencje i certyfikaty oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego.
 • Inne dane dotyczące personelu, wynagrodzeń i nieobecności
 • Na zasadzie dobrowolności inne treści, za pomocą których się przedstawiasz (wideo, zdjęcie)
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane zgodnie z prawem lub niezbędne do jego celów

7. Strony trzecie

Jobxion może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom Jobxion, swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (np. podmiotom przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi lub realizują zamówienia w imieniu Jobxion, dostawcom, agencjom rządowym i innym partnerom biznesowym. Oraz we wszystkich innych przypadkach, w których możemy być do tego zobowiązani, takich jak nakaz sądowy lub wyrok sądu.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, obowiązku prawnego i/lub w celu wykonania umowy zgodnie z celami wymienionymi w punkcie „5. Dlaczego gromadzimy dane osobowe użytkowników?”.

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza Holandię. Jobxion podjął niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

8. Prawa użytkownika

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom możliwość łatwego korzystania z praw dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z przysługujących mu praw wymienionych poniżej, może skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

Kontrola i/lub modyfikacja danych

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem  privacy@jobxion.nl lub listownie na adres Jobxion Poland sp. z o.o., ul. Słowackiego 100, 26-600 Radom, prosimy o wskazanie, które (kategorie) danych użytkownika przetwarzamy, w jakich celach to robimy, z jakiego źródła pochodzą dane i jakie okresy przechowywania są przez nas stosowane. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami w celu uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia swoich danych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy podaliśmy nieprawidłowe dane osobowe użytkownika, poprawimy je. Powiadomimy użytkownika o zmianie jego danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania danych użytkownika

Jeśli użytkownik nie zgadza się z treścią przechowywanych przez nas jego danych, może zażądać tymczasowego ograniczenia ich przetwarzania. Następnie wstrzymamy się z dystrybucją danych do czasu, gdy w opinii użytkownika będą one w porządku. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie za pośrednictwem privacy@jobxion.nl olub przesłać listownie na adres Jobxion Poland sp. z o.o., ul. Słowackiego 100, 26-600 Radom. Gdy ograniczymy przetwarzanie danych osobowych użytkownika, powiadomimy go o tym.

Prawo do przekazywania danych

Użytkownik może zażądać udostępnienia przechowywanych przez nas jego danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnej i nadającej się do odczytu maszynowego formie od privacy@Jobxion.nl . Użytkownik ma pełną swobodę w przekazywaniu tych informacji osobom trzecim.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli użytkownik nie chce już korzystać z naszych usług, może zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem privacy@jobxion.nl lub listownie na adres Jobxion Poland sp. z o.o., ul. Słowackiego 100, 26-600 Radom, zażądać usunięcia wszystkich swoich danych.

Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, na które użytkownik wyraził zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na operacje przetwarzania, które już miały miejsce.

Procedura, czas reakcji i koszty

Staramy się rozpatrywać wnioski wymienione w tej sekcji tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania tożsamości użytkownika przed spełnieniem jego żądań. Wnioski użytkowników będą zasadniczo obsługiwane elektronicznie, chyba że nie będzie to możliwe lub użytkownik zażąda inaczej.

Zasadniczo nie będziemy pobierać opłat za przetwarzanie wyżej wymienionych wniosków, chyba że wnioski są nadmierne, oczywiście nieuzasadnione lub jeśli użytkownik zażąda dodatkowych kopii w ramach wykonywania prawa do wglądu.

9. Bezpieczeństwo

Jobxion dokłada wszelkich starań, aby optymalnie zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed bezprawnym wykorzystaniem. Robimy to za pomocą środków fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technicznych. Na przykład dostęp do danych mogą mieć tylko upoważnione osoby. Jeśli i w zakresie, w jakim dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub wykonują zadania w imieniu Jobxion, Jobxion uzgodnił z nimi, że również zapewnią optymalne bezpieczeństwo danych osobowych.

10. Okres przechowywania

Jobxion przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania i zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

11. Pytania, komentarze, skargi lub (podejrzenie) naruszenia danych

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych przez Jobxion, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@jobxion.nl lub wysłać list na adres Jobxion Poland sp. z o.o., ul Słowackiego 100, 26-600 Radom Możesz również skontaktować się z naszym działem reklamacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 730 206 040.

Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych przez Jobxion, możesz również złożyć skargę do Urzędu ds. Personal Data Authority.

12. Naruszenie danych

Jeśli dojdzie do (podejrzewanego) naruszenia ochrony danych, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu pod adresem privacy@jobxion.nl lub telefonicznie pod numerem +48 730 206 040.

13. Zmiany

Jobxion zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu stworzenia jakiegokolwiek zobowiązania lub umowy między Jobxion a osobą, której dane dotyczą.

14. Inne postanowienia

Postanowienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkie spory z niego wynikające podlegają prawu holenderskiemu.

Kontakt z Jobxion.

Masz pytanie dotyczące naszej polityki prywatności i plików cookie? Weź contact z nami.

Scroll to Top